top of page

Zakladanie na pilotách

Zakladanie domov na rastri pilót patrí medzi najrozšírenejšie metódy hlbinného zakladania stavieb. Založenie na pilótach umožňuje prenášať zaťaženie od vrchnej stavby cez plošné základy do únosného podložia, ktoré je spravidla vo väčšej hĺbke. V našich geologických podmienkach je najčastejšie používaná metóda tzv. vŕtaných pilót. Pri použití tejto technológie sa vyťažená zemina odstráni z vrtu a následne sa vrt vyplní betónom a osadí sa oceľovou výstužou.

 

Tento typ zakladania sa volí v prípade veľkých zaťažení od vrchnej stavby alebo v prípade náročných základových podmienok kedy únosné podložie sa nachádza vo väčšej hĺbke a budovanie iného typu základu by bolo náročné či už z finančného alebo časového hľadiska. V takýchto prípadoch nám takéto riešenie prináša materiálovú, časovú a tým aj cenovú úsporu.

Výhody:

·       možnosť zakladania prakticky na akomkoľvek podloží

·       znížené množstvo vykopanej zeminy

·       možnosť prevedenia variabilných dĺžok pilót

Nevýhody:

·       vo väčšine prípadov finančne náročnejší spôsob zakladania

bottom of page