top of page

Základová doska na XPS

Zakladanie domov na extrudovanom polystyréne (XPS) zaraďujeme do skupiny plošných základov. Ide o nekonvenčný spôsob zakladania stavieb, kedy priamo na únosnej tepelnej izolácii sa vybuduje základová železobetónová doska. XPS v tomto prípade slúži nie len ako izolačný prvok ale aj nosný prvok. Laická verejnosť častokrát pristupuje k tomuto spôsobu zakladania s nedôverou práve z hľadiska únosnosti . Pevnosť v tlaku XPS však dosahuje hodnotu až 300 kPa, čo je absolútne dostatočná hodnota pre zakladanie nie len menších stavieb ako sú rodinné domy. 

Steny objektu sú tvorené strateným debnením z expandovaného polystyrénu (EPS) a sokel je chránený nenasiakavou izoláciou (XPS, perimeter).

Výhodou takéhoto založenia stavby, je neprerušená tepelno-izolačná obálka bez tepelných mostov, čo zabezpečuje vysokú tepelnú stabilita celého objektu. Keďže všetky nosné konštrukcie sú v teple interiéru, tým pádom nedochádza takmer k žiadnej strate tepla prostredníctvom základu stavby.

Hrúbka XPS sa stanovuje výpočtom a pohybuje sa bežne v rozmedzí 24 až 30 cm. A to v jednej vrstve s polodrážkou, alebo ako vrstvená z dvoch, maximálne však troch vrstiev, ktoré sú navzájom kolmé. Vzhľadom k tomu, že sa zakladá do zamŕzajúcej hĺbky, používa sa horizontálny presah izolácie 40 cm cez soklovú izoláciu, ako ochrana proti premrznutiu podložia.

Základovú dosku založenú na XPS už nie je potrebné tepelne izolovať z vrchnej časti, pretože je už izolovaná zospodu. Betónová doska je tak priamo pod pochôdznou podlahou interiéru.  Takéto riešenie vytvára z betónovej základovej dosky akumulačnú plochu, ktorá cez zimu temperuje priestor a počas leta naopak ochladzuje priestor. Schopnosť akumulovať teplo (hlavne zo slnečných ziskov) je prínosné hlavne pri drevostavbách, keďže drevostavby majú nižšiu akumuláciu tepla v porovnaní napríklad so stavbou realizovanou pomocou vápenno-pieskových tvárnic .

Zakladanie na extrudovanom polystyréne sa v odbornej literatúre ale aj v praxi označuje aj ako samonosná plávajúca platňa resp. plávajúce základy. Pomenovanie plávajúce základy však nie je odvodené od prípadu, kedy by platňa domu nebodaj plávala na vode, ale od princípu založenia – základ verzus podložie. Označuje sa tak základ, ktorý nie je pevne spojený s podložím a jeho stabilitu (ako aj stabilitu celého objektu) zabezpečujú len pôsobiace vertikálne sily od vrchnej stavby na podložie.

 

Takýto spôsob založenia sa využíva hlavne pri pasívnych stavbách, kedy je potrebné dosiahnuť čo najlepšie energetické parametre objektu alebo pri potrebe založiť stavbu na málo únosnom podloží. Obmedzením je použitie pri nepriaznivých hydrogeologických podmienkach. Neodporúča sa zakladanie na XPS viac ako 3,5 m pod hladinou spodnej vody. Pri predpoklade pôsobenia tlakovej vody je nutné previesť tesniace opatrenie - dosky XPS lepiť k sebe aj na podklad pomocou bitúmenového lepidla.

Výhody:

·       ideálny typ základu pre pasívne domy

·       neprerušená tepelno-izolačná obálka bez tepelných mostov

·       nie je potrebné tepelne izolovať základovú dosku z vrchnej časti (základová doska tak tvorí akumulačnú plochu, v zime temperuje               a v lete chladí)

·       chráni základovú dosku pred vlhkosťou

·       vďaka nižšej konštrukčnej výške spodnej stavby sa redukujú náklady na výkop a manipuláciu so zeminou.

·       nízka tepelná vodivosť (λ=0,040 W.m-1.K-1)

·       minimálna nasiakavosť, nenamŕzavé

·       časová úspora

·       nízka objemová hmotnosť

·       vysoká únosnosť (od 300 do 700 kPa)

·       vhodné pre zakladanie na málo únosnom podloží

 

Nevýhody:

·       cca 10 % vyššie náklady v porovnaní s konvenčným zakladaním

·       nevhodné zakladanie pri vysokej hladine podzemnej vody

bottom of page