top of page

Zakladanie na pásoch

Základové pásy predstavujú plošný systém zakladania pomocou, ktorého je založená väčšina rodinných domov na Slovensku. Jedná sa o konštrukciu, pri ktorej prevláda dĺžka nad šírkou a hĺbkou. Takéto základy sa navrhujú najmä pod zvislé nosné steny, priečky od hrúbky 150 mm, pod schody a komíny. Šírka základových pásov sa odvíja od hrúbky muriva. Pravidlom býva rozšírenie základového pásu na každú stranu múru o 100 až 150 mm.

Čo sa týka hĺbky založenia, tá závisí od vertikálnej polohy únosného podložia a od nezamŕzajúcej hĺbky, ktorá je determinovaná klimatickou oblasťou. Pri menších stavbách a tým pádom aj menšom zaťažení základov, sa na vybudovanie základových pásov využíva prostý betón. 

Ak sa predpokladá väčšie zaťaženie alebo sa dom/stavba zakladá na nestabilnom podloží, používa sa tzv. železobetón. Vďaka oceľovej výstuži je totižto základový pás schopný prenášať okrem tlakového namáhania aj namáhanie ťahové.

Pásy, ktoré sú na seba kolmé a vzájomne sú spojené vytvárajú takzvané základové rošty. Základové pásy respektíve základové rošty sa používajú najmä pri nižších budovách so stenovým nosným systémom. Zakladanie na pásoch však nemusí byť vždy efektívne. Jedná sa hlavne o prípady, kedy podložie vykazuje nedostatočnú únosnosť a bolo by potrebné vybudovať neúmerne široký základový pás.

Izolácia spodnej stavby sa realizuje pomocou expandovaného polystyrénu nad základovou doskou (hrúbky 250 – 300 mm). Izoláciu soklu tvorí nenasiakavá tepelná izolácia (XPS, EPS perimeter).

Výhody:

·       jednoduchá realizácia

·       vo väčšine prípadov menšia spotreba betónu ako v prípade základovej dosky

·       zachytávajú automaticky aj vodorovné sily

Nevýhody:

·       nie sú vhodné do menej únosných podloží, kde by musel byť pás neúmerne široký

bottom of page